Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 […]