Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Kinh doanh thương mại thép, Đầu tư tài chính và Đầu tư các dự án Bất động sản là ba trụ cột kinh doanh của KDM. Trong đó, Kinh doanh thương mại thép và hoạt động Đầu tư tài chính được xác định là các hoạt động trọng tâm để tạo ra doanh thu thường xuyên và làm nền tảng vốn cho phát triển các dự án bất động sản.