Đầu tư tài chính

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Trong 5 năm tới (từ năm 2021 đến hết năm 2026), KDM tiếp tục đầu tư tài chính để thực hiện các mục tiêu trong các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Phát triển bất động sản khu công nghiệp, Phát triển bất động sản Khu dân cư, Xây dựng nhà máy nước sạch theo mô hình holdings. Trong đó, lĩnh vực Phát triển Bất động sản Khu công nghiệp sẽ được chú trọng đầu tư mạnh tay hơn bởi những lợi thế cơ hội và tiềm năng phát triển mà lĩnh vực này đang có.

KDM kỳ vọng và tin tưởng những khoản đầu tư này dự kiến trong tương lai sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả kinh doanh đáng kể đóng góp vào lợi nhuận của KDM.