QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023:

1. Báo cáo tài chính BaoCaoTaiChinhQuy1Nam2024.

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước GiaiTrinhChenhLechLoiNhuanQ1Nam2024.

Messenger icon
Send message via your Messenger App