QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất KDM-BaoCaoTaiChinhQuy3HopNhat

2. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ KDM-BaoCaoTaiChinhQuy3CongTyMe

3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất GiaiTrinhChenhLechLoiNhuanQ3-2023-HopNhat

4. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo Công ty mẹ GiaiTrinhChenhLechLoiNhuanQ3-2023-CongTyMe

Messenger icon
Send message via your Messenger App