QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tiếp theo) trong tệp tin đính kèm KDM-BoSungTaiLieuHopDaiHoiDongCoDong2024.

Messenger icon
Send message via your Messenger App