QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công văn số 3773/UBCK-QLCB ngày 17/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của KDM

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Công văn số 3773/UBCK-QLCB ngày 17/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của KDM.

Chi tiết trong tệp tin đính kèm KDM-CongVanCuaUBCKNNVeBaoCaoPhatHanhCoPhieuDeTraCoTuc.

Messenger icon
Send message via your Messenger App