QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS. Chi tiết trong file đính kèm 05-13032023-CBTT-KDM-ThongQuaChuTruongGopVonThanhLapKDS.

Messenger icon
Send message via your Messenger App