QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Ký hợp đồng soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin Ký hợp đồng soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Chi tiết trong tệp tin đính kèm KDM-KyKetHopDongKiemToanBaoCaoTaiChinhNam2024.

Messenger icon
Send message via your Messenger App