QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch, Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) kính gửi Quý cổ đông thông tin Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật. Thông tin cụ thể như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Phan Nam Giang từ ngày 21/08/2023.
  • Thông qua danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán đã được kiện toàn gồm:
    1. Ông Giang Thành Trung  – Chủ tịch

    2. Bà Đỗ Thị Hà                   – Thành viên

Thông tin chi tiết trong file đính kèm MienNhiemBoNhiemChuTichThanhVienUBKT.

 

Messenger icon
Send message via your Messenger App