QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Công ty) kính gửi Quý cổ đông thông tin Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật. Thông tin cụ thể như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Huy Hoàn từ ngày 21/08/2023.
  • Bổ nhiệm ông Phan Nam Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 21/08/2023.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm MienNhiemVaBoNhiemTongGiamDoc.

 

Messenger icon
Send message via your Messenger App