QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết trong file đính kèm 04-10032023-CBTT-KDM-ThayDoiThoiGianToChucDHDCDThuongNien2023.

Thông tin cụ thể:

– Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 10/04/2023.

– Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): 26/04/2023.

– Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (trước thay đổi): 13/03/2023.

– Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (sau thay đổi): 31/03/2023.

– Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

– Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Messenger icon
Send message via your Messenger App