QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết trong file đính kèm TrieuTapHocDaiHoiDongCoDongThuongNien2023.

Thông tin cụ thể:

– Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 13/03/2023
– Thời gian thực hiện (dự kiến): 10/04/2023
– Địa điểm (dự kiến): Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Nội dung họp:
– Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023;
– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
– Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
– Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
– Thay đổi trụ sở làm việc;
– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Messenger icon
Send message via your Messenger App