QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/NQ-HĐQT-KDM ngày 21/06/2024 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Chi tiết trong tệp tin đính kèm NghiQuyetHDQTVeVietPhatHanhCoPhieuDeTraCoTuc.

Messenger icon
Send message via your Messenger App