QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc dừng, không triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/NQ-HĐQT thông qua việc dừng, không triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết trong tệp tin đính kèm 18-30052024-CBTT-KDM-DungKhongTrienKhaiPhuongAnPhatHanhChaoBanCoPhieuChoCoDongHienHuu.

Messenger icon
Send message via your Messenger App