QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CBTT-KDM-BauChuTichHoiDongQuanTri.

Messenger icon
Send message via your Messenger App