QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Thép 998

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/NQ-HĐQT-KDM ngày 29/06/2024 thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Thép 998.

Chi tiết trong tệp tin đính kèm KDM-NghiQuyetHoiDongQuanTriMuaLaiCoPhan998.

Messenger icon
Send message via your Messenger App