QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tệp tin đính kèm KDM-NghiQuyetVaBienBanHopDaiHoiDongCoDongThuongNien2024.

Messenger icon
Send message via your Messenger App