QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2021-2025)

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2021-2025) trong tệp tin đính kèm ThongBaoDeCuUngCuThanhVienHDQT.

Messenger icon
Send message via your Messenger App