QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị trong file đính kèm 18-24042023-CBTT-KDM-ThongQuaDanhSachUngVienBauTVHDQT.

Messenger icon
Send message via your Messenger App