Thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông thông tin Thay đổi nhân sự trong file đính kèm 20-26042023-CBTT-KDM-ThayDoiNhanSuHDQT.