QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong file đính kèm 19-26042023-CBTT-KDM-NghiQuyetDHDCDTN2023.

Messenger icon
Send message via your Messenger App