Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc: + Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lê Tùng kể từ ngày 08/05/2023. + Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàn giữ chức […]