QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

+ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lê Tùng kể từ ngày 08/05/2023.

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/05/2023.

Chi tiết trong tệp tin đính kèm 21-08052023-CBTT-KDM-MienNhiemVaBoNhiemTGD.

Messenger icon
Send message via your Messenger App