Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 25

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông thông tin thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 25: Thông tin thay đổi: Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Thông tin trước thay đổi: Tổng Giám đốc: Nguyễn Huy Hoàn Thông tin sau thay đổi: Tổng Giám đốc: […]