QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 25

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL kính gửi Quý cổ đông thông tin thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 25:

Thông tin thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Thông tin trước thay đổi: Tổng Giám đốc: Nguyễn Huy Hoàn

Thông tin sau thay đổi: Tổng Giám đốc: Phan Nam Giang

Chi tiết trong tệp tin đính kèm ThayDoiDangKyKinhDoanh.

Messenger icon
Send message via your Messenger App