Ban lãnh đạo

Ông Đặng Công Thức

Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Nam Giang

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Chu Văn Dũng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Lê Thị Khánh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG